DEFINIOWANIE

 1. Administrator – Biuro Rachunkowe DEKRET Lucyna Jóźwiak, ul. P.O.W. 21 lok. 3 90-248 Łódź, REGON: 47233724, NIP: 7271469600, tel. 42 631 92 78, e-mail: dekret@biurodekret.com;
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z usług świadczonych przez Administratora lub otrzymuje wiadomość e-mailową z domeny dekret@biurodekret.com;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej;

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest  Biuro Rachunkowe DEKRET Lucyna Jóźwiak, ul. P.O.W. 21 lok. 3 90-248 Łódź, REGON: 47233724, NIP: 7271469600, tel. 42 631 92 78, e-mail: dekret@biurodekret.com
 2. W sprawach związanych z ochroną danych Użytkownika należy kontaktować się z Administratorem.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

 1. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1lit. b) RODO).
 2. Dane będą również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.
 3. Dane mogą być przetwarzane również w celu kontaktu zwrotnego ze strony Biura.
 4. Dane mogą być przetwarzane również w celach rekrutacyjnych, marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Biuro Rachunkowe DEKRET nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład w celu rekrutacji. Dane wrażliwe są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

ODBIORCY DANYCH

 1. Biuro Rachunkowe DEKRET Lucyna Jóźwiak nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji zgłoszeń Użytkowników. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców:
 2. urzędom skarbowym,
 3. zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 4. innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,

OKRES PRZECHOWYWANIA DANCH

 1. Dane udostępnione na podstawie zgody Użytkownika przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
 2. Dane przekazane Administratorowi w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt 3.1. będą przechowywane przez okres jej obowiązywania oraz mogą być przechowywane przez okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych Użytkownika, jak również do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora i Użytkownika.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy określonej w pkt 3.1. Niepodanie danych uniemożliwi prawidłową realizację ww. umowy.
 6. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z wyrażonej przez Użytkownika zgody, niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi podjęcia czynności, na którą wyrażana jest zgoda.
 7. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie i nastąpić może poprzez złożenie stosownego oświadczenia osobiście w biurze Administratora, bądź też poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora.
 8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi Użytkowników prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dekret@biurodekret.com.